AutoInjector Module​

AutoInjector Module

מוצר מבית ISCO המיועד לביצוע ריצות מרובות של של אותו מדגם בעזרת המזרק האוטומטי.
המשתמש נדרש להזין את נפח הדגימה ואת מספר הזריקות הנדרשות לניקיון הרצוי. מודול פועל בשילוב עם CombiFlash EZ Prep ו- ACCQPrep כדי לפטור את המשתמש מפעולות ההכנה לתהליך. 

Autoinjector הוא אביזר חיוני לכל משתמש שמעוניין להכפיל את היכולות של המערכת הפרפרטיבית שלו, ועל כן מוצע עם כל מערכת פרפרטיבית של ISCO.

מידע נוסף

תכונות של המערכת
ועוד

המודול מאפשר עד 100 זריקות חוזרות בסך של עד 1 ליטר דגימה.

יכולת ביצוע הליך ניקוי אוטומטי.