Pumps

High Pressure Pumps

ביואנליטיקס מציעה את המשאבות האיכותיות של:
Teledyne ISCO
Teledyne SSI

מגוון המשאבות הגדול והשלם ביותר לאפליקציות שונות – ראקטורים כימיים, הזמנת גזים ונוזלים בלחצים גבוהים ועוד…