Pumps

High Pressure Pumps

ביואנליטיקס מציעה את המשאבות האיכותיות של
Teledyne ISCO
Teledyne SSI

מגוון המשאבות הגדול והשלם ביותר לאפליקציות שונות –

ראקטורים כימיים, הזמנת גזים ונוזלים בלחצים גבוהים ועוד