Skalar Presentation BluVision Discrete Analyzer

Skalar Analytical - BluVision Discrete Analyzer

מערכת BLUVISION

הינה מערכת מתקדמת לאנליזה של דוגמאות שונות מרובות בשיטה פוטומטרית.

במצגת מוסבר על יכולות המערכת ויתרונותיה על שיטות מדידה ידניות או חלופיות.

המערכת מתאימה למדידות רבות ומגוונות של דוגמאות מים ושפכים.

למערכות החברה:

חדשות נוספות